1 Bang & Olufsen lokationer i Hertzelia pitoach, Tel Aviv