1 negozi Bang & Olufsen in Hertzelia pitoach, Tel Aviv